Potvrďte svůj věk

Dovoluje Vám věk pití alkoholu?

Litujeme, ale pokud nemáte 18 let, nemáte přístup na naši stránku

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Corston & William, IČ 25294504, se sídlem Na dolinách 1272/41, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 95728, (dále jen „Společnost“) tímto z pozice správce osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává (subjektů údajů).

Společnost zpracovává veškeré osobní údaje osob v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Případné dotazy a žádosti týkající se ochrany a zpracování osobních údajů ve Společnosti prosím směřujte na e-mailovou adresu info@corstonandwilliam.cz

Účely zpracování osobních údajů:

  1. příprava, plnění a evidence uzavřených smluv
  2. kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv
  3. zajištění kvality poskytovaných služeb klientům
  4. plnění zákonných povinností Společnosti
  5. daňové a účetní účely
  6. vymáhání pohledávek Společnosti
  7. ochrana majetku a osob
  8. přímý marketing

Kategorie subjektů osobních údajů:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Zákonný titul zpracování osobních údajů:

Způsob zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů.

Zdroje osobních údajů:

Společnost získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty, dále Společnost získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů státní správy apod. Za účelem ochrany osob a majetku Společnosti, zaměstnanců a návštěvníků Společnosti, jsou některé prostory sídla společnosti monitorovány kamerovým systémem (prostory vchodů do budovy, prostory vchodů do kanceláří Společnosti, prostory prodeje a recepce). Monitorované prostory jsou označeny piktogramy a cedulemi. Záznamy z kamerových systémů jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu a mají k nim přístup pouze pověření a proškolení pracovníci Společnosti. Záznamy se zpracovávají výhradně za účelem uvedeným výše.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je Společnost pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn po Společnosti požadovat informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, také je oprávněn v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu uděleném subjektem údajů, je tento subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla Společnost nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailu info@corstonandwilliam.cz V takovém případě je Společnost povinna osobní údaje subjektu údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.